Reptes Oberts 

Com hauria de ser el bo social?
Com fer una diagnosi local?
Eines TIC per lluitar contra la pobresa energètica

És útil el bo social? Permet arribar a la totalitat de persones afectades per la pobresa energètica? Quins mecanismes caldria desenvolupar per optimitzar aquesta eina fiscal?.

Els ens locals precisen de dades locals per planificar accions preventives i determinar les línies d'acció. Com s'ha de fer una diagnosi local de pobresa energètica? Quines dades s'han de tenir en compte?.

Quin paper poden tenir les eines TIC amb els col·lectius vulnerables? Quines eines tenim per fer l'empoderament, la formació? La gestió de big-data, és aplicable?.

Com integrem la salut en la gestió dels programes d'atenció?
Avaluació de la implantació de la llei 24/2015
Eines i models per fer l'habitatge accessible

La relació pobresa energètica i salut ha estat demostrada científicament. Manca interrelacionar els conceptes en l'àmbit de polítiques públiques i programes d'intervenció.

Catalunya, pionera en la lluita contra la pobresa energètica va aprovar la llei 24/2015, a partir de la ILP. S'estan complint els terminis? Cal una reglamentació complementària? Qui assumeix veritablement les competències?.

Quines  alternatives i models existeixen per fer més accessible l'habitatge? Quines propostes es poden proposar a nivell local i/o regional?.

 

Efectivitat de mesures d'eficiència

Avaluació i reflexió sobre l'efectivitat de les diferents mesures d'implantació de millores a l'edificació i instal·lacions per col·lectius vulnerables.

Mapificació de la pobresa energètica

Hi ha una greu manca de dades a nivell local i/o regional, de forma geolocalitzada. De quina manera s'han d'abordar els mapes de pobresa energètica? Quina informació han de contenir?.

Capacitació de professionals

Com ha de ser la capacitació dels professionals de l'atenció social per poder aplicar polítiques integrals de prevenció de la pobresa energètica?.

Finançament programes pobresa energètica

Qui ha de fer front al pagament de les polítiques d'atenció a la pobresa energètica? Com es poden finançar les actuacions de prevenció?.